Einsätze 2016

01) 12.01. - VU, BAB A 60 AS Spangdahlem - AS Landscheid

02) 20.01. - Nebengebäudebrand, Niersbach

03) 25.01. - VU, L60 Großlittgen - Landscheid

04) 25.01. - BMA, Binsfeld

05) 25.01. - piepsender Rauchwarnmelder, Burg/Salm

06) 07.02. - BMA, Binsfeld

07) 07.02. - Absicherung Karnevalsumzug, Burg/Salm

08) 16.02. - auslaufende Betriebsstoffe, BAB A60 AS Wittlich-West - AK Wittlich

09) 05.03. - VU, K141 Großlittgen Rtg. Bettenfeld

10) 23.04. - Kaminbrand, Bergweiler

11) 28.05. - VU, BAB A60 AS Landscheid - AS Spangdahlem

12) 28.05. - VU, BAB A60 AS Spangdahlem - AS Landscheid

13) 30.05. - Wasser in Gebäude (klein), Landscheid

14) 14.08. - Fahrzeugbrand klein (Traktor), L49 Niersbach Rtg. Greverath

15) 16.08. - Fahrzeugbrand groß (Mähdrescher), Arenrath

16) 17.08. - Flächenbrand klein (Nachlöscharbeiten zu 15)), Arenrath7

17) 22.08. - Wohnungsbrand, Burg/Salm

18) 28.09. - Nebengebäudebrand, Binsfeld

19) 16.10. - Fahrzeugbrand klein, BAB A60 AS Landscheid - AS Spangdahlem

20) 07.11. - Wohnungsbrand, Hupperath

21) 08.11. - Fahrzeugbrand groß, BAB A60 AS Landscheid - AS Spangdahlem